(Flying-boat) Flying-boat Supermarine Baby. 1914-1919